Algemene huurvoorwaarden

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van, overeenkomsten met, leveringen en diensten van SR Luxury B.V. Afwijkende SR Luxury B.V. zijn bevestigd.

Aanbiedingen, prijzen en tarieven

Aanbiedingen van SR Luxury B.V. zijn steeds vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. Alle vermeldingen op de website van SR Luxury B.V. en eventuele andere schriftelijke uitingen worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. SR Luxury B.V. is niet aan kennelijke fouten en omissies in haar website en eventuele andere schriftelijke uitingen gebonden.

De huurder verklaart kennis te hebben genomen van de omschrijving van het appartement door SR Luxury B.V. op de website en daarvan geen nadere omschrijving te verlangen. Prijzen zijn steeds inclusief omzetbelasting maar exclusief kosten van een (niet verplichte) annulerings- en/of reisverzekering en of andere kosten. Bijzondere bijkomende kosten zoals, schoonmaakkosten, boekingskosten en plaatselijke door en vanwege de overheid vastgestelde vergoedingen worden apart vermeld.

Reservering

Zodra wij een opdracht tot reservering hebben ontvangen, telefonisch, via de website of schriftelijk, ontvangt u een boekingsformulier/factuur van uw reservering. SR Luxury B.V. heeft te allen tijde het recht een boeking wanneer er sprake is van prijsfouten of bezettingsfouten in de website, niet te accepteren. Door SR Luxury B.V. gestuurde boekingsformulieren / facturen / verblijfstickets en eventueel andere schriftelijke bescheiden bevatten alle relevante gegevens voor het verblijf in het geboekte appartement. In het belang van een goede boeking en ter voorkoming van misverstanden, verplicht de huurder zich om na ontvangst van het boekingsformulier/factuur en eventuele andere schriftelijke bescheiden de juistheid en volledigheid van de geboekte gegevens te controleren en eventuele onvolledigheden of onjuistheden binnen 7 dagen na ontvangst van het boekingsformulier/factuur en of andere bescheiden aan SR Luxury B.V. te melden. Blijft een dergelijke melding binnen de gestelde termijn uit, dan is de huurder niet gerechtigd zich op de onvolledigheid of onjuistheid van het boekingsformulier/factuur en of andere bescheiden te beroepen.

Betaling en verdere afwikkeling

Er dient binnen 7 dagen een vooruitbetaling te geschieden van 25% van de totale huursom en eventuele andere kosten. Het tweede deel van de huursom dient uiterlijk 30 dagen voor aanvang van de huurperiode te zijn voldaan. In uitzonderingsgevallen kunnen schriftelijk andere termijnbetalingen worden overeengekomen. Bij boekingen (periode tussen boeking en aanvang huurperiode korter dan 4 weken) dient het hele bedrag ineens te worden voldaan, hetzij telefonisch overgemaakt, hetzij contant betaalt. Betaling kan per bank of contant geschieden. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de dag van bijschrijving van de huursom op de bankrekening van SR Luxury B.V. Op verlangen van SR Luxury B.V. dient de huurder aan SR Luxury B.V. een bewijs van betaling te overleggen.

Borgsom

Voor het appartement wordt een borgsom verlangd van €500. Deze borgsom dient voor aankomst op het verblijfsadres aan de eigenaar of de beheerder van het appartement te worden voldaan, tenzij in het boekingsformulier en/of verblijfsticket anders is bepaald. Na afloop van het verblijf in het appartement worden eventuele bijkomende kosten afgerekend, geconstateerde beschadigingen of vermissing van in of aan het vakantieobject aanwezige zaken met de borgsom verrekend en wordt het restant van de borgsom in terugbetaald. In ieder geval wordt het berekende restant van de borgsom binnen 14 dagen na het verblijf door de eigenaar geretourneerd.

Annulering

Een annulering dient altijd schriftelijk te gebeuren. Hiervoor gelden de
volgende regels:

  • Annulering tot 60 dagen vóór de dag van aankomst is gratis. U ontvangt 100% van de huursom terug.
  • Bij annulering vanaf de 60e dag (inclusief) tot de dag van aankomst betaald u de aanbetaling (25%).
  • Bij annulering vanaf de 30e dag (inclusief) bent u 100% van de huursom kwijt.

Aansprakelijkheid

SR Luxury B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien de eigenaar van het appartement in gebreke blijft, ondanks de grote zorg die door SR Luxury B.V. aan het object is besteed. SR Luxury B.V. is evenmin aansprakelijk te stellen voor schade ontstaan door brand, lekkage, ongeval of welke oorzaak dan ook, aan huurder, diens medehuurders en/of eigendommen. Indien SR Luxury B.V.
door overmacht gedwongen is een huurcontract te annuleren, is SR Luxury B.V. op generlei wijze aansprakelijk te stellen. In een dergelijke situatie zal volledige restitutie van het aan SR Luxury B.V. betaalde bedrag plaatsvinden. De huurder is aansprakelijk voor alle schade aan het appartement, inventaris en/of meubilair, die tijdens de huurperiode ontstaat, door hem of zijn medehuurder(s). Dit wordt voor rekening van de huurder hersteld. Fouten of vergissingen in het verhuurprogramma van SR Luxury B.V. kunnen SR Luxury B.V. niet binden.

Verblijf

Bij aankomst kan het appartement na 15.00 uur worden betrokken. Het appartement dient voor 11.00 uur weer te zijn verlaten. Afwijkingen worden bij de boekingsbevestiging vermeld. Het appartement mag niet door meer personen bewoond worden als schriftelijk is overeengekomen. Indien blijkt dat er toch meer bewoners zijn dan overeengekomen, heeft de eigenaar of beheerder het recht u de toegang te ontzeggen, of EUR 50,00 per overtallig persoon per dag in rekening te brengen. Dit naar gelang de situatie ter plaatse. Het meebrengen van huisdieren is niet toegestaan. Wordt dit toch geconstateerd, dan heeft de eigenaar of beheerder het recht u de verdere toegang tot het appartement te weigeren.

Op de dag van vertrek dient het appartement veegschoon te worden achtergelaten, hetgeen het volgende inhoudt: alles schoon afgewassen, vuilniszakken in de container, koelkast leeg en schoon, alle etenswaren verwijdert en de vloer aangeveegd.

Klachten

Heeft u gegronde klachten over de schoonmaak van het appartement, dan dient u dezelfde dag nog contact op te nemen met de eigenaar/beheerder. Deze stuurt dan iemand om uw klacht na te zien en indien deze gegrond is, de zaak schoon te maken. Gaat u niet zelf schoonmaken, anders wordt uw klacht niet geaccepteerd, aangezien er door eigenaar/verhuurder niets te controleren valt. Heeft u grote klachten op een ander gebied, dan dient u dit op de aankomstdag voor 19.00 uur te melden. Later kan uw klacht niet meer in behandeling worden genomen.

Slotbepaling

Op de onderhavige voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit het boekingsformulier/factuur en andere schriftelijke bescheiden of deze voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland. Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen voor zover in de onderhavige voorwaarden niets anders is bepaald. Indien en voor zover enige bepaling in het boekingsformulier/factuur of andere schriftelijke bescheiden en de onderhavige voorwaarden nietig mocht lijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel aldus geacht te zijn geconverteerd dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht.